نویسنده = علی غلامی
تخمین و تصحیح فاز باقیمانده متغیر با زمان در دادههای لرزهای

دوره 5، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-14

10.22044/jrag.2017.898

فاطمه شیروانی شیری؛ علی غلامی