تفکیک و بهبود جبهه‌ موج با استفاده از تبدیل رادون خطی تُنُک

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

2 دانشیار، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

چکیده

همواره جدایش رخدادها از یکدیگر و همچنین جدایش نوفه از سیگنال یکی‌ از اهداف مهم پردازش داده‌های لرزه‌ای بوده و تبدیل رادون یکی‌ از ابزار‌های مورد استفاده بدین منظور است. انواع مختلفی‌ را می‌توان برای این تبدیل برشمرد که از این بین، در این مقاله به تبدیل رادون خطی‌ به عنوان ابزاری مناسب در شناسایی‌ و جداسازی امواج تخت پرداخته می‌شود. مهم‌ترین نکته در جداسازی امواج نوفه از سیگنال، بالا بودن قدرت تفکیک در حوزه رادون است اما تبدیل رادون مرسوم به دلایلی از جمله دهانه محدود دچار وضوح کم و تفکیک‌پذیری ضعیف است. در این مقاله از منظم‌ساز نرم 1 در حل مساله رادون به عنوان یک مساله وارون در بدست آوردن یک مدل تنک استفاده خواهد شد. سپس کاربرد این روش در تفکیک امواج بالا و پایبن‌رونده در داده‌های نیم رخ لرزه‌ای قائم، حذف نوفه‌های تداخلی لرزه‌ای از داده‌های چشمه مشترک دریایی‌ و در نهایت بهبود کیفیت داده‌های دورلرز با استفاده از داده‌های مصنوعی و واقعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها