فرایند پذیرش مقالات

تمامی مقالاتی که به صورت الکترونیکی در سامانه نشریات پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی ثبت گردند در ابتدا توسط سردبیر نشریه بررسی و در صورت دارا بودن ملاک های لازم برای انجام بررسی های تخصصی بیشتر وارد فرایند داوری می شوند. این مقالات بدون نام نویسندگان توسط حداقل 2 داور که از سوی سردبیر و هیات تحریریه انتخاب می‌شوند ارزیابی خواهند شد و نویسنده مسئول از پذیرش، رد یا نیاز به اعمال اصلاحات درخواستی از سوی داوران در اسرع وقت مطلع (2 ماه) خواهد شد. چنانچه مقاله کاملاً مطابق موارد ذکرشده در این راهنما بوده و پذیرش کامل داوران را نیز اخذ نماید، در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.

 

معیارهای پذیرش مقالات برای بررسی(دلایل رد بدون داوری):

  • اصالت مقاله
  • مطابقت موضوعی مقالات ارسالی با ماهیت نشریه
  • نوآوری در مقالات ارسالی و نو بودن نتایج
  • کاربردی بودن نتایج تحقیق
  • استفاده از روش های تحقیقی درست و نوین
  • استفاده از شیوه های مناسب گزارش نتایج تحقیق و آمار صحیح
  • بکارگیری از روش های علمی در تدوین مقاله
  • رعایت قالب کلی نگارش مقاله مطابق با فرمت نشریه