الگوریتمی سریع برای تحلیل سرعت لرزه‌ای بر مبنای شباهت AB

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

2 دانشیار، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

چکیده

تحلیل سرعت یکی از مراحل اصلی و زمان­گیر در پردازش داده­های لرزه­ای است. در پردازش داده­های لرزه­ای اجرای مراحل تصحیح برون­راند نرمال، برانبارش خوب و ایده­آل، مهاجرت­های زمانی و عمقی، حذف چندگانه­ها و درونیابی ردلرزه­ها نیاز به مدل سرعتی خوب دارند. روش­های متفاوتی برای ساخت مدل سرعتی از داده­های لرزه­ای معرفی شده است. مرسوم­ترین روش تحلیل سرعت، تحلیل بر مبنای برون­راند نرمال است؛ که از اندازه­گیری همدوسی برای ساختن مدل سرعتی استفاده می­کند. شباهت، رایج­ترین معیار اندازه­گیری همدوسی در تحلیل سرعت است؛ که در صورت تغییرات دامنه با دورافت این معیار کارایی خوبی نخواهد داشت. برای رفع این مشکل از معیار شباهت AB استفاده می­شود. از آنجایی که در این معیارها برای محاسبه مدل سرعتی، به ازای بازه­ای از مقادیر سرعت، دامنه انرژی را در مسیر­های هذلولی شکل اندازه می­گیرند، محاسبات این روش در صورت افزایش حجم داده­ها بسیار
زمان­گیر خواهد بود که از مشکلات اصلی این روش به شمار می­رود. هدف این مقاله ارائه روشی اصلاح شده برای کاهش حجم محاسبات و حل سریع شباهت AB است. بدین منظور الگوریتمی سریع برای حل تبدیل رادون هذلولی معرفی و سپس کاربرد آن برای به دست آوردن طیف سرعت با روش شباهت AB مورد بررسی قرار گرفته است. این الگوریتم بر مبنای استفاده از نمونه‌برداری قطبی-لگاریتمی است؛ که بخش محاسباتی اصلی آن به صورت همامیخت انجام می­شود. در نتیجه امکان استفاده از فضای فرکانس برای محاسبه سریع آن را امکان­پذیر می­سازد. در آخر با اجرای روش شباهت AB اصلاح شده، روی داده­های واقعی و مصنوعی، افزایش چندین برابر سرعت روش فوق نسبت به روش معمول در به دست آوردن طیف سرعت نمایش داده شده است.

کلیدواژه‌ها