روشی‌ سریع برای وارون‌سازی سرعت برانبارش با تفکیک‌پذیری بالا

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

2 دانشیار، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

چکیده

تبدیل رادون هذلولی یک تبدیل انتگرالی است؛ که با انتگرال‌گیری بر مسیر‌های هذلولی شکل سعی‌ در به دست آوردن طیف سرعت داده‌های لرزه‌ای دارد؛ اما از آنجا که این تبدیل در دسته تبدیل‌های وابسته به زمان قرار می‌گیرد و برخلاف سایر تبدیل‌های رادون امکان محاسبه آن در حوزه فرکانس به ازای هر تک فرکانس وجود ندارد؛ باعث می‌شود تا تحلیل سرعت لرزه‌ای -که یکی‌ از مهم‌ترین مراحل پردازش داده‌های بازتابی است- از جمله زمان‌گیر‌ترین مراحل نیز محسوب شود. از طرفی،‌ زمان‌گیر بودن محاسبه عملگر‌های پیشرو و پسرو این تبدیل مانع از داشتن یک طیف سرعت با وضوح بالا به کمک الگوریتم‌های تزریق‌کننده تُنُکی می‌شود. در این مقاله، الگوریتم پروانه‌ای جهت حل سریع این تبدیل معرفی‌ و سپس کاربرد آن در یک الگوریتم آستانه‌گذاری انقباضی جهت به دست آوردن یک طیف سرعت با وضوح بالا مورد بررسی قرار می‌گیرد. همان‌طور که در مثال‌های عددی نشان داده شده است، روش مطرح شده باعث کاهش زمان محاسبات تا چندین برابر نسبت به روش معمول در به دست آوردن یک طیف سرعت تُنُک خواهد شد.

کلیدواژه‌ها