دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، دی 1395، صفحه 67-144 
ساختار سرعتی پوسته در حاشیه شمال غربی زون ایران مرکزی

صفحه 89-102

10.22044/jrag.2016.737

منصوره موچان؛ افسانه نصرآبادی؛ حبیب رحیمی؛ محمدرضا سپهوند


مدل‌سازی ساختارهای نمکی ناحیه گرمسار با تلفیق داده های گرانی و مغناطیس سنجی

صفحه 113-121

10.22044/jrag.2016.818

بهنام بابایی؛ محمدعلی علی آبادی؛ مهدی فلاحی‌پور؛ حمیدرضا باغزندانی