مدل‌سازی ساختارهای نمکی ناحیه گرمسار با تلفیق داده های گرانی و مغناطیس سنجی

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 استادیار، گروه معدن- نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

2 کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف معدن، شرکت عملیات اکتشاف نفت تهران

3 کارشناس ارشد ژئوفیزیک (گرانی سنجی)

چکیده

روش‌های مغناطیسی و گرانی‌سنجی عمدتاً در مراحل اولیه اکتشاف نفت به‌منظور شناسایی وضعیت زمین‌شناسی منطقه مورد نظر استفاده می‌شوند تا تصویری کلی از زیر سطح محدوده مذکور به ‌دست آید. یکی از مباحث مهم در تعبیر و تفسیر این داده‌ها استفاده از روش‌های مدل‌سازی است؛ تا تخمین مناسبی از ساختار موجود از زیر سطح زمین را فراهم سازد. محققین همواره به دنبال ارائه روش‌های جدیدی در این زمینه بوده‌اند. یکی از این روش‌ها، وارون‌سازی ترکیبی داده‌ها (گرانی و مغناطیس‌سنجی) است. استفاده از روش وارون‌سازی ترکیبی داده‌های ژئوفیزیکی، موجب آشکارسازی بهتر پارامترهای مدل می‌گردد. در روش‌های ترکیبی که از دو یا چند نوع داده‌ با ماهیت‌های مختلف با یکدیگر و به طور همزمان استفاده می‌شود با به کارگیری ضرایب خاص بین دو داده ارتباط ریاضی برقرار کرده که در این تحقیق با استفاده از انحراف معیار بین داده‌ها این امر محقق شده است. در ادامه
داده­های گرانی و مغناطیس منطقه گرمسار به منظور شناخت توده­های نمکی منطقه با روش مدل­سازی وارون و سپس مدل­سازی وارون ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت نتایج به دست آمده از هر دو روش مدل­سازی باهم مقایسه گردید. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش استفاده از وارون‌سازی ترکیبی با استفاده از ضریب وزنی برای مناطقی که دارای داده‌های مغناطیسی و گرانی‌سنجی هستند‌، توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها