محاسبه اثر گرانی ساختار دوبعدی با مقطع اختیاری و تغییرات چگالی خطی در راستای افقی و قائم و مقایسه آن با حالت چگالی ثابت

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

2 استادیار، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

چکیده

در مطالعات ژئوفیزیکی هنگام مواجهه با رسوبات ضخیم، توده­ها و یا مدل­سازی گوشته، چگالی به صورت یکنواخت نیست و دارای تغییرات در راستاهای مختلف است. این تغییرات ممکن است با افزایش عمق و یا در راستای افقی به صورت افزایش یا کاهشی باشند. در این تحقیق با استفاده از مطالعات پیشین، رابطه­ای برای محاسبه آنومالی گرانی افقی و قائم حاصل از چندضلعی دوبعدی با سطح مقطع اختیاری و نامنظم و دارای تغییرات خطی چگالی در راستای افقی و قائم توسعه داده شده است. در ادامه کدی در محیط برنامه‌نویسی متلب و بر اساس فرمول توسعه داده شده، تهیه شده است و آنومالی گرانی را برای ساختارهایی که دارای چگالی خطی متغیر و یا چگالی ثابت هستند، محاسبه می­کند. مدل مصنوعی به کار برده شده در این تحقیق، مدل مصنوعی دوبعدی است که دارای شکلی نامنظم است. در این مدل مصنوعی یک‌بار چگالی به صورت خطی در راستای قائم به طور افزایشی تغییر یافته است و سپس چگالی به صورت خطی و در راستای افقی به صورت افزایشی تغییر یافته و در هر دو حالت با مدلی که میانگین چگالی به کل توده نسبت داده، مقایسه شده است. نتایج محاسبات و مدل­سازی بیان می­دارد که مقدار این تفاوت محسوس است و نمی­تواند نادیده گرفته شود. لذا در مواردی که نیاز به محاسبات اثر گرانی­سنجی با دقت بالاتری است و یا در مطالعات بزرگ مقیاس که نیاز به مدل­سازی گوشته است، می­توان از اشکال دوبعدی چندوجهی با تغییرات خطی چگالی در راستاهای مختلف استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها