تخمین پارامترهای کشسانی از وارون کور چندکاناله مقاومت کشسانی و مقایسه آن با وارون‌سازی بیزین

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری لرزه شناسی؛ موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، دانشگاه تهران

2 دانشیار؛ موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، دانشگاه تهران

3 استاد؛ موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، دانشگاه تهران

چکیده

توصیف پتروفیزیکی مخزن نیازمند آگاهی از پارامترهای کشسانی نظیر سرعت موج طولی ، سرعت موج برشی ، و چگالی است. این پارامترهای کشسانی را می‌توان با استفاده از داده‌های لرزه‌ای پیش از برانبارش استخراج نمود. در این مطالعه دو روش وارون‌سازی این پارامترها مورد مقایسه قرار می‌گیرد. روش اول روشی قطعی و روش دوم روشی آماری است. در روش اول در مرحله اول با استفاده از الگوریتم وارون‌سازی لرزه‌ای کور چندکاناله‌ مدل‌های مقاومت کشسانی بلوکی با تفکیک‌پذیری بالا از مقاطع برانبارش زاویه محدود (partial angle stacks) استخراج می‌شوند. این وارون‌سازی بدون اطلاع از موجک چشمه و به صورت کور انجام می‌شود تا موجک ومدل مقاومت به طور همزمان محاسبه ‌شوند. اهمیت این موضوع هنگامی معلوم می‌شود که بدانیم این موجک‌ها بدلیل ناهمسانگردی و طی مسیرهای متفاوت دارای محتوای فرکانسی متفاوت هستند. مرحله دوم شامل وارون مدل‌های مقاومت بدست آمده برای پارامترهای کشسانی است. به لحاظ ریاضی مقاومت کشسانی در حوزه لگاریتمی رابطه خطی با پارامترهای کشسانی دارد. با استفاده از این واقعیت وارون‌سازی مقاومت‌ها به پارامترهای کشسانی از طریق روش کمترین مربعات صورت می‌پذیرد. در روش دوم طی یک مرحله، در چارچوبی بیزین، با استفاده از تقریب خطی معادلات زوپریتس، توزیعی پسین برای هریک از پارامترهای کشسانی بدست می‌آید. استفاده از توزیع‌های بدست آمده به روش‌های گوناگونی انجام می‌شود. در این مطالعه با استفاده از توزیع‌های بدست آمده مدل با بیشترین احتمال انتخاب می‌شود. نتایج بدست آمده از هر دو روش با استفاده از داده مصنوعی و واقعی مورد ارزیابی و بحث قرار می‌گیرند و مزایا و کمبودهای آنها بیان می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عباسی، م. و غلامی، ع.، 1395، وارون­سازی خطی  AVOبه روش بیزی برای تخمین پارامترهای سنگ، نشریه پژوهش­های ژئوفیزیک کاربردی، انتشار آنلاین
Aki, K., and P. G. Richards, 1980, Quantitative seismology: theory and methods: W. H. Freeman and Co.
Berteussen, K. A., and B. Ursin, 1983, Approximate computation of the acoustic impedance from seismic data: Geophysics, 48, 1351–1358.
Buland, A., and H. Omre, 2003, Bayesian linearized AVO inversion: Geophysics, 68, 185–198,
Bosch, M., T. Mukerji, and E. F. Gonzalez, 2010, Seismic inversion for reservoir properties combining statistical rock physics and geostatistics: A review: Geophysics, 75, 165–176.
Cao, H., Yang, Z. and Li, Y., 2008. Elastic impedance coefficient (EC) for lithology discrimination and gas detection. In SEG Technical Program Expanded Abstracts 2008 (pp. 1526-1530). Society of Exploration Geophysicists.
Cerney, B., and D. Bartel, 2007, Uncertainties in low frequency acoustic impedance models: The Leading
Edge, 26, 74–87Hamid, H., and A. Pidlisecky, 2015, Multitrace impedance inversion with lateral constraints: Geophysics, 80, no. 6, M101–M111.Connolly, P., 1999, Elastic impedance: The Leading Edge, 18, 438–452.
Gholami, A., 2015, Nonlinear multichannel impedance inversion by total-variation regularization: Geophysics, 80(5), R217–R224.
Gholami, A., 2016, A fast automatic multichannel blind seismic inversion for high-resolution impedance recovery: Geophysics, 81(5), V357-V364.
Gholami, A., and M. D. Sacchi, 2013, Fast 3d blind seismic deconvolution via constrained total variation and gcv: SIAM Journal on Imaging Sciences, 6, 2350–2369.
Hamid, H., and A. Pidlisecky, 2015, Multitrace impedance inversion with lateral constraints: Geophysics, 80, no. 6, M101–M111.
Ma, J., Geng, J., and Guo, T., 2011. Using linearized Bayesian method to extract elastic parameters from elastic impedance. In SEG Technical Program Expanded Abstracts 2011 (pp. 2762-2766). Society of Exploration Geophysicists.
Ma, J.F. and Morozov, I.B., 2005. The exact elastic impedance. In CSEG 2005 Annual Meeting Abstracts (pp. 224-227).
Mukerji, T., Mavko, G., and Avseth, A., 2014, Quantitative seismic interpretation: Applying rock physics tools to reduce interpretation risk: Cambridge University Press.
Zhang, H., Shang, Z., and Yang, C., 2007, A non-linear regularized constrained impedance inversion: Geophysical Prospecting, 55, 819–833.