وارون سازی خطی AVO به روش بیزی برای تخمین پارامترهای سنگ

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

2 دانشیار، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

چکیده

در این مطالعهراهکاری برای وارون­سازی خطی AVO در یک قالب بیزی ارائه گردیده است. هدف، به دست آوردن توزیع پسین سه پارامتر سرعت موج P، سرعت موج S و چگالی سنگ است. وارون­سازی بکار رفته در این مطالعه بر مبنای مدل همامیختی و یک تقریب خطی از معادله زوپریتس به نام مدل تباین ضعیف است. در این مسئله با ارائه یک رابطه تحلیلی برای توزیع پسین پارامترهای هدف، یک روش کارآمد با تفکیک‌پذیری قابل قبول در وارون­سازی تصادفی داده­های لرزه­ای فراهم شده است. به منظور بررسی هرچه بهتر عملکرد این روش، خروجی‌های آن با نتایج حاصل از وارون­سازی همزمان پیش از برانبارش که یک روش رایج در وارون­سازی داده­های لرزه­ای است؛ مقایسه شده است. آزمایش­های انجام شده روی دادههای مصنوعی نشان میدهد که این روش پارامترهای هدف را تقریباً به طور کامل بازیابی می­کند. این روش همچنین روی دادههای واقعی مربوط به یک میدان نفتی در خلیج مکزیک نیز پیادهسازی شده است؛ که نتایج حاصل از آن انطباق قابلقبولی با دادههای چاه نشان میدهد. به علاوه این‌که در مقایسه با روش وارون­سازی هم­زمان پیش از برانبارش، نتایج بسیار بهتری مخصوصاً در مورد دو پارامتر سرعت موج S و چگالی ارائه می­دهد.

کلیدواژه‌ها