واهمامیخت ناپایا با استفاده از بهینه‌سازی تصادفی تبلور شبیه سازی شده

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

2 دانشیار، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

چکیده

واهمامیخت یکی از مراحل مهم پردازش سیگنال‌های لرزه‌ای برای به دست آوردن تصاویر با تفکیک‌پذیری بالا از زیر سطح زمین از جمله تصاویر مخازن هیدروکربن است. در این مقاله فرآیند واهمامیخت ناپایا به منظور تخمین دامنه و زمان ضرایب غیر صفر سری بازتاب و همچنین تخمین فاکتور کیفیت لایه‌ها با فرض وجود محیط میرا کننده برای انتشار موجک چشمه با استفاده از روشی آماری انجام شده است. بازیابی محل دقیق بازتاب‌ها و حذف اثر میرایی زمین با استفاده از الگوریتم تبلور شبیه‌سازی شده صورت گرفته و فاکتور کیفیت برای هر لایه تخمین زده می‌شود. همچنین دامنه سری ضرایب بازتاب نیز با روش کمترین مربعات به دقت به دست می‎‌آید. در روش پیشنهادی، هر سه پارامتر دامنه، زمان ضرایب و فاکتور کیفیت مربوط به هر لایه به صورت هم‌زمان تخمین زده می‌شود که می­توان آن را مزیتی نسبت به سایر روش­ها بیان کرد. از الگوریتم تبلور شبیه‌سازی‌شده که الگوریتمی آماری و بر پایه‌ی تکرار است؛ برای حل مسئله‌ی مورد نظر استفاده شده است. نتایج حاصل از پیاده‌سازی این الگوریتم بر داده­های مصنوعی و میدانی، دقت عملکرد آن را به خوبی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها