دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، مهر 1396، صفحه 145-243