پهنه‌بندی لرزه‌ای استان سیستان و بلوچستان به دو روش تعینی و احتمالاتی اصلاح شده

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

2 استادیار، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

3 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه اردکان

چکیده

در این بررسی برآورد خطر لرزه­ای تعینی و احتمالاتی اصلاح شده و پهنه‌بندی لرزه‌ای برای گستره 07/23 تا 48/33 درجه عرض شمالی و 92/56 تا 33/65 درجه طول شرقی، شامل استان سیستان و بلوچستان انجام شده است. به این منظور نقشه تکتونیکی منطقه با استفاده از نقشه‌های زمین‌شناسی با ابعاد 1:250000 و در نظر گرفتن توپوگرافی منطقه ترسیم شده است. فهرست‌نامه یکنواختی از زمین‌لرزه‌ها شامل 12 زمین‌لرزه تاریخی و 905 زمین‌لرزه دستگاهی از 6/8/1901 تا 22/1/2016، با بزرگای  تهیه گردید. سپس با استفاده از این اطلاعات تعداد 54  چشمه بالقوه زمین‌لرزه، در گستره مورد مطالعه به صورت پهنه‌ای تعیین گردید. با استفاده از تابع توزیع مکانی، آهنگ رویداد زمین‌لرزه برای محدوده‌های بزرگی گوناگون در هر چشمه بالقوه زمین‌لرزه برآورد شده است. در انتها بیشینه شتاب جنبش نیرومند زمین بر روی سنگ بستر با استفاده از نرم‌افزار Open Quake برای شبکه‌ای شامل 44352 نقطه برآورد گردید. بر اساس تحلیل خطر تعینی برای چشمه‌ها، بیشترین PGA در محدوده استان، g55/0 و کمترین مقدار g01/ 0برآورد شده است. همچنین برآورد خطر احتمالاتی اصلاح شده انجام گردید و مقادیر PGA برای دوره‌های بازگشت 475 سال که معادل 10%  حتمال فزونی در 50 سال است، تعیین و نقشه پهنه‌بندی برای آن رسم شد. برای این دوره بازگشت که مبنای طرح در نظر گرفته می­شود، حداقل شتاب مورد انتظار در استان g04/0 و حداکثر g4/0 است. نتایج به دست آمده با نتایج سایر پژوهشگران در منطقه و همچنین با نقشه پهنه­بندی خطر نسبی زمین‌لرزه در ایران (استاندارد 2800 و ویرایش 4) مقایسه شد.

کلیدواژه‌ها