برآورد خودکار پارامتر منظم سازی به روش تخمینگر نااریب ریسک احتمالی در وارون سازی سه‌بعدی مقید داده های مغناطیسی

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 استاد، دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

3 استادیار، دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

وارون­سازی داده­های مغناطیسی از اهمیت زیادی در تفسیر داده‌های اکتشافی برخوردار است. در این روش تخمین توزیع مغناطیس پذیری مدل زیرسطحی از طریق داده­های اندازه­گیری شده سطحی صورت می‌گیرد. یکی از نکات کلیدی در حل مسائل وارون داده‌های ژئوفیزیکی تعیین مقدار بهینه پارامتر منظم سازی است. برای این منظور
روش­های مختلفی در وارون­سازی سه‌بعدی داده‌های مغناطیسی وجود دارد. در مطالعه حاضر از روش تخمینگر نااریب ریسک احتمالی (UPRE) برای تعیین مقدار بهینه پارامتر منظم سازی جهت وارون­سازی سه‌بعدی مقید داده­های مغناطیسی با روش نمایش گرادیان تعدیل‌ شده نیوتن (GPRN) استفاده شد. جهت نیل به این هدف الگوریتمی تهیه گردید؛ که مقدار پارامتر منظم سازی برای وارون­سازی تخمین زده می­شود. برای بررسی چگونگی عملکرد و تعیین اعتبار الگوریتم تهیه‌شده، ابتدا از داده­های مغناطیسی حاصل از یک مدل مصنوعی و داده­های واقعی مغناطیسی مربوط به کانسار آهن الله‌آباد استان یزد استفاده شد. نتایج مدل­سازی وارون سه‌بعدی داده­های مغناطیسی در این منطقه نشان می­دهد که عمق کانی­سازی در این منطقه کمتر از 100 متر است. نتایج به دست آمده در مقایسه با داده­های حاصل از حفاری نشان می‌دهد که به­کارگیری این الگوریتم، می‌تواند تخمین مناسبی از توزیع مغناطیس پذیری و ساختارهای زیرسطحی ماده معدنی ارائه کند.

کلیدواژه‌ها