تصویر لرزه‌ای ساختار پوسته شمال غرب زاگرس (کرمانشاه و خرم آباد) با استفاده از امواج دورلرز

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

3 استادیار، گروه فیزیک، دانشکده‌ علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده

کمربند چین‌خورده- راندگی زاگرس در نتیجه برخورد صفحه عربستان با پوسته قاره‌ای ایران مرکزی استو به عنوان یک مثال از یک کمربند جوان برخورد قاره- قاره در نظر گرفته می‌شود. در این مطالعه تحلیل تابع گیرنده P برای تعیین ضخامت پوسته و نسبت Vp/Vs در شمال غرب زاگرس استفاده شده است. به همین منظور از داده‌های زمین‌لرزه‌هایی که توسطایستگاه‌هایلرزه‌نگاری کوتاه دوره و باند ‌پهن سه مؤلفه‌ای شبکه‌های کرمانشاه و خرم‌آباد در فاصله رومرکز ˚95>D>˚30 و با بزرگای 5/5≤mbکهطی سال­های 2010 تا 2015 ثبت شده‌اند؛استفاده شده است. ابتدابااستفادهازتأخیرزمانیبینفاز تبدیل یافته Ps از موهو نسبت به رسید مستقیم P، متوسط عمق موهو برای منطقه برآورد شد. سپسبااستفادهازروشبرآوردهمزمانعمقونسبت Vp/Vs پوسته وبهکمکبازتاب‌هایچندگانهپوسته (PpPs,PpSs + PsPs) مقدارمتوسط ضخامت پوستهونسبت Vp/Vs با روش زو و کاناموریمحاسبه شد. با استفاده از این روش متوسط عمق موهو در شمال غرب زاگرس 44 کیلومتر به دست آمد؛ که از 36 کیلومتر تا 55 کیلومتر تغییر می‌کند. در بخش شمالی منطقه ضخامت پوستهبه طور متوسط 38 کیلومتر بوده و با عبور به سمت قسمت مرکزو جنوب منطقه؛ پوسته ضخیم­تر می‌شود. نتایج نشان می‌دهد ناپیوستگی موهو در زیر منطقه مورد مطالعه تخت نیست. نسبت Vp/Vs برای پوسته شمال غرب زاگرس به طور متوسط 74/1 به دست آمد؛ که از 66/1 تا 86/1 تغییر می‌کند.

کلیدواژه‌ها