تخمین و تصحیح فاز باقیمانده متغیر با زمان در دادههای لرزهای

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

2 دانشیار، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

چکیده

تخمین و تصحیح فاز باقی‌‌مانده در یک مقطع لرزه‌ای برانبارش شده امری ضروری و مهم است. تشخیص فاز ناپایای باقی‌‌مانده در داده‌ها‌ بدون استفاده از اطلاعات نگاره‌های چاه با استفاده از روش‌های آماری قابل انجام است. روش بیشینه‌سازی کشیدگی با چرخش فاز ثابت از مشهورترین روش‌های آماری بعد از برانبارش جهت تخمین فاز ناپایا در داده‌های لرزه‌ای است. معیار کشیدگی به عنوان کومولانت مرتبه چهار، باعث حفظ اطلاعات فازی موجک می­شود؛ که این امر نقش مهم این معیار را در مراحل تفسیر داده لرزه‌ای نشان می‌دهد. در این مقاله با تغییر مسئله بیشینه‌سازی کشیدگی منظم شده برای تخمین فاز ناپایا که توسط van der Baan and Fomel در سال 2009 ارائه شده، نشان داده خواهد شد؛ که حجم محاسبات در عین حفظ کیفیت نتایج، به طور قابل ملاحظه­ای کاهش خواهد یافت. روش پیشنهادی به دلیل حجم محاسباتی کمتر و همچنین تعداد پارامترهای آزاد کمتر نسبت به روش‌ مشابه منظم‌سازی کاراتر بوده و لذا برای آنالیز داده‌های بزرگ مقیاس راحت‌تر قابل استفاده است. تأثیر روش ارائه شده در شناسایی و تصحیح فاز ناپایای باقی‌مانده در سیگنال‌های لرزهای بر روی مثال‌های مصنوعی و واقعی نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها