حذف اثر استاتیک باقیمانده با نوفه‌زدایی در حوزه مکان- فرکانس (f-x)

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

2 دانشیار، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

چکیده

تخمین استاتیک های باقیمانده ایجاد شده در اثر تغییر سریع خواص فیزیکی و ارتفاع لایه های نزدیک سطح یک مرحله مهم از پردازش داده های لرزه ای بوده که کیفیت انجام آن بر دیگر مرحل پردازش به ویژه تحلیل سرعت و برانبارش تاثیر زیادی دارد. در این مقاله روش جدیدی برای تخمین استاتیک های باقیمانده ارائه شده است. استاتیک های باقیمانده در بخش حقیقی و موهومی هر فرکانس از حوزه f-x خود را به صورت نوفه های تصادفی نشان می دهند که بر سیگنالی که در بیشتر مواقع هموار است سوار شده اند. پس می توان با نوفه زدایی هر فرکانس از طریق کمینه کردن یک تابع هزینه که شامل نرم دو عدم تطابق و نرم دو مدل با مشتق اول به عنوان اپراتور منظم سازی است اثر استاتیک را کاهش داد. برای کمینه کردن تابع هزینه از روشهای منظم سازی حین تکرار استفاده می شود و در نهایت از طریق محاسبه بیشینه کرولیشن داده اولیه و داده نوفه زدایی شده، استاتیک های باقیمانده تخمین زده می شوند. موفقیت روش جدید با اعمال آن بر داده مصنوعی و داده واقعی نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها