نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آستانه‌گذاری اعمال روش SURE-LET یک بعدی با استفاده از موجک‌های مختلف به منظور تضعیف نوفه‌های تصادفی مقاطع لرزه‌ای [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 123-144]
 • آنومالی گرانی محاسبه اثر گرانی ساختار دوبعدی با مقطع اختیاری و تغییرات چگالی خطی در راستای افقی و قائم و مقایسه آن با حالت چگالی ثابت [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 103-112]

ا

 • استاتیک باقیمانده حذف اثر استاتیک باقیمانده با نوفه‌زدایی در حوزه مکان- فرکانس (f-x) [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 1-9]
 • الگوریتم پروانه‌ای روشی‌ سریع برای وارون‌سازی سرعت برانبارش با تفکیک‌پذیری بالا [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 77-87]
 • امواج دریا بررسی تأثیرات مشخصه موج بر نوسانات میدان مغناطیسی در منطقه تنگه هرمز [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 23-34]
 • ایران مرکزی ساختار سرعتی پوسته در حاشیه شمال غربی زون ایران مرکزی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 89-102]

ب

 • برآورد خطای نااریب اشتین اعمال روش SURE-LET یک بعدی با استفاده از موجک‌های مختلف به منظور تضعیف نوفه‌های تصادفی مقاطع لرزه‌ای [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 123-144]
 • برگردان هم زمان ساختار سرعتی پوسته در حاشیه شمال غربی زون ایران مرکزی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 89-102]
 • بسط خطی آستانه اعمال روش SURE-LET یک بعدی با استفاده از موجک‌های مختلف به منظور تضعیف نوفه‌های تصادفی مقاطع لرزه‌ای [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 123-144]

پ

 • پردازش و تفسیر داده‌ها آشکارسازی دقیق تأسیسات زیرسطحی شهری با برداشت و مدل‌سازی دوبعدی و سه‌بعدی داده های رادار نفوذی به زمین (GPR)، مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی شاهرود [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 67-76]

ت

 • تبدیل رادون هذلولی روشی‌ سریع برای وارون‌سازی سرعت برانبارش با تفکیک‌پذیری بالا [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 77-87]
 • تبدیل فوریه بهبود قدرت تفکیک قائم لرزه‌ای با استفاده از خاصیت مقیاس کردن زمانی تبدیل فوریه [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 57-66]
 • تبدیل موجک اعمال روش SURE-LET یک بعدی با استفاده از موجک‌های مختلف به منظور تضعیف نوفه‌های تصادفی مقاطع لرزه‌ای [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 123-144]
 • تحلیل سرعت روشی‌ سریع برای وارون‌سازی سرعت برانبارش با تفکیک‌پذیری بالا [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 77-87]
 • تصحیح استاتیک حذف اثر استاتیک باقیمانده با نوفه‌زدایی در حوزه مکان- فرکانس (f-x) [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 1-9]
 • تغییرات خطی چگالی محاسبه اثر گرانی ساختار دوبعدی با مقطع اختیاری و تغییرات چگالی خطی در راستای افقی و قائم و مقایسه آن با حالت چگالی ثابت [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 103-112]
 • تنکی روشی‌ سریع برای وارون‌سازی سرعت برانبارش با تفکیک‌پذیری بالا [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 77-87]
 • تنگه هرمز بررسی تأثیرات مشخصه موج بر نوسانات میدان مغناطیسی در منطقه تنگه هرمز [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 23-34]
 • توابع گیرنده ساختار سرعتی پوسته در حاشیه شمال غربی زون ایران مرکزی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 89-102]
 • تیغ‌نو‌آب وارون‌سازی تُنُک داده‌های مغناطیسی در فضای داده، کاربرد روش بر روی داده‌های ناحیه تیغ‌نو آب در جنوب بیرجند [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 35-47]

خ

 • خاصیت مقیاس کردن زمانی بهبود قدرت تفکیک قائم لرزه‌ای با استفاده از خاصیت مقیاس کردن زمانی تبدیل فوریه [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 57-66]

د

 • داده های مغناطیس هوابرد هم‌تراز سازی داده‌های مغناطیس هوابرد شمال معلّمان بدون استفاده از خطوط کنترلی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 49-56]
 • دامنه امواج الاستیک توسعه روابط آزمایشگاهی– فیزیک سنگ، جهت تخمین سرعت – دامنه موج، در شرایط مخزنی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 11-21]
 • دانشگاه صنعتی شاهرود آشکارسازی دقیق تأسیسات زیرسطحی شهری با برداشت و مدل‌سازی دوبعدی و سه‌بعدی داده های رادار نفوذی به زمین (GPR)، مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی شاهرود [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 67-76]

ر

 • رادار نفوذی به زمین (GPR) آشکارسازی دقیق تأسیسات زیرسطحی شهری با برداشت و مدل‌سازی دوبعدی و سه‌بعدی داده های رادار نفوذی به زمین (GPR)، مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی شاهرود [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 67-76]
 • روابط گاسمن -گرینبرگ – کاستاگنا توسعه روابط آزمایشگاهی– فیزیک سنگ، جهت تخمین سرعت – دامنه موج، در شرایط مخزنی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 11-21]
 • روشهای نیمه همگرا حذف اثر استاتیک باقیمانده با نوفه‌زدایی در حوزه مکان- فرکانس (f-x) [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 1-9]

س

 • ساختار پوسته ای ساختار سرعتی پوسته در حاشیه شمال غربی زون ایران مرکزی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 89-102]
 • سرعت امواج الاستیک توسعه روابط آزمایشگاهی– فیزیک سنگ، جهت تخمین سرعت – دامنه موج، در شرایط مخزنی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 11-21]

ش

 • شرایط مخزن توسعه روابط آزمایشگاهی– فیزیک سنگ، جهت تخمین سرعت – دامنه موج، در شرایط مخزنی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 11-21]

ض

 • ضخامت هم کوکی بهبود قدرت تفکیک قائم لرزه‌ای با استفاده از خاصیت مقیاس کردن زمانی تبدیل فوریه [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 57-66]
 • ضریب وزنی مدل‌سازی ساختارهای نمکی ناحیه گرمسار با تلفیق داده های گرانی و مغناطیس سنجی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 113-121]

ف

 • فرکانس بهبود قدرت تفکیک قائم لرزه‌ای با استفاده از خاصیت مقیاس کردن زمانی تبدیل فوریه [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 57-66]
 • فضای داده وارون‌سازی تُنُک داده‌های مغناطیسی در فضای داده، کاربرد روش بر روی داده‌های ناحیه تیغ‌نو آب در جنوب بیرجند [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 35-47]
 • فضای کریلو حذف اثر استاتیک باقیمانده با نوفه‌زدایی در حوزه مکان- فرکانس (f-x) [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 1-9]
 • فیزیک سنگ توسعه روابط آزمایشگاهی– فیزیک سنگ، جهت تخمین سرعت – دامنه موج، در شرایط مخزنی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 11-21]

ق

 • قدرت تفکیک زمانی بهبود قدرت تفکیک قائم لرزه‌ای با استفاده از خاصیت مقیاس کردن زمانی تبدیل فوریه [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 57-66]

ک

 • کمترین مربعات هم‌تراز سازی داده‌های مغناطیس هوابرد شمال معلّمان بدون استفاده از خطوط کنترلی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 49-56]

گ

 • گرادیان مزدوج وارون‌سازی تُنُک داده‌های مغناطیسی در فضای داده، کاربرد روش بر روی داده‌های ناحیه تیغ‌نو آب در جنوب بیرجند [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 35-47]
 • گرانی‌سنجی مدل‌سازی ساختارهای نمکی ناحیه گرمسار با تلفیق داده های گرانی و مغناطیس سنجی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 113-121]

ل

 • لوله‌های فلزی و غیر‌فلزی آشکارسازی دقیق تأسیسات زیرسطحی شهری با برداشت و مدل‌سازی دوبعدی و سه‌بعدی داده های رادار نفوذی به زمین (GPR)، مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی شاهرود [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 67-76]

م

 • مدل‌سازی دو بعدی محاسبه اثر گرانی ساختار دوبعدی با مقطع اختیاری و تغییرات چگالی خطی در راستای افقی و قائم و مقایسه آن با حالت چگالی ثابت [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 103-112]
 • مدل‌سازی دوبعدی و سه‌بعدی آشکارسازی دقیق تأسیسات زیرسطحی شهری با برداشت و مدل‌سازی دوبعدی و سه‌بعدی داده های رادار نفوذی به زمین (GPR)، مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی شاهرود [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 67-76]
 • مدلسازی عددی بررسی تأثیرات مشخصه موج بر نوسانات میدان مغناطیسی در منطقه تنگه هرمز [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 23-34]
 • معلمان هم‌تراز سازی داده‌های مغناطیس هوابرد شمال معلّمان بدون استفاده از خطوط کنترلی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 49-56]
 • مغناطیس‌سنجی وارون‌سازی تُنُک داده‌های مغناطیسی در فضای داده، کاربرد روش بر روی داده‌های ناحیه تیغ‌نو آب در جنوب بیرجند [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 35-47]
 • مغناطیس‌سنجی مدل‌سازی ساختارهای نمکی ناحیه گرمسار با تلفیق داده های گرانی و مغناطیس سنجی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 113-121]
 • میدان مغناطیسی بررسی تأثیرات مشخصه موج بر نوسانات میدان مغناطیسی در منطقه تنگه هرمز [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 23-34]

ن

 • نوفه تصادفی اعمال روش SURE-LET یک بعدی با استفاده از موجک‌های مختلف به منظور تضعیف نوفه‌های تصادفی مقاطع لرزه‌ای [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 123-144]
 • نوفه زدایی حذف اثر استاتیک باقیمانده با نوفه‌زدایی در حوزه مکان- فرکانس (f-x) [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 1-9]

و

 • وارون‌سازی ترکیبی مدل‌سازی ساختارهای نمکی ناحیه گرمسار با تلفیق داده های گرانی و مغناطیس سنجی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 113-121]
 • وارون‌سازی سه‌بعدی وارون‌سازی تُنُک داده‌های مغناطیسی در فضای داده، کاربرد روش بر روی داده‌های ناحیه تیغ‌نو آب در جنوب بیرجند [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 35-47]
 • وضوح بالا روشی‌ سریع برای وارون‌سازی سرعت برانبارش با تفکیک‌پذیری بالا [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 77-87]

ه

 • همترازسازی هم‌تراز سازی داده‌های مغناطیس هوابرد شمال معلّمان بدون استفاده از خطوط کنترلی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 49-56]