بهبود قدرت تفکیک قائم لرزه‌ای با استفاده از خاصیت مقیاس کردن زمانی تبدیل فوریه

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 استادیار، دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

3 دانشیار، دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

امروزه بهبود قدرت تفکیک داده‌های لرزه‌ای در مباحث اکتشاف منابع هیدروکربنی، به خصوص در ساختارهای پیچیده از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. روش‌های زیادی برای این منظور معرفی شده‌اند که هر کدام دارای مزایا و معایب ناشی از فرضیات و تئوری حاکم بر مساله هستند. در این مقاله، به منظور بهبود قدرت تفکیک قائم داده لرزه‌ای بازتابی از ویژگی مقیاس کردن زمانی سیگنال در حوزه تبدیل فوریه استفاده شده است. در این روش با استفاده از تبدیل فوریه موجک چشمه لرزه‌ای و نسخه مقیاس شده آن، فیلتری طراحی می‌شود که با اعمال آن بر روی داده لرزه‌ای، قدرت تفکیک قائم آن افزایش می‌یابد. کارآیی این روش بر اساس نتایج حاصل از اعمال الگوریتم روش بر روی داده میدانی و مصنوعی برای بهبود قدرت تفکیک قائم داده‌های لرزه‌ای نشان داده شده است و می‌توان مشاهده نمود که فرکانس غالب داده بعد از اعمال الگوریتم مذکور نسبت به داده اولیه افزایش و پهنای محدوده فرکانسی آن گسترش یافته است. نتایج روش مورد استفاده با نتایج روش واهمامیخت فرکانسی مقایسه شده است. نتایج نشان داد که روش تبدیل مقیاس نسبت به روش متداول واهمامیخت فرکانسی عملکرد بهتری دارد. البته لازم به ذکر است که بهبود قدرت تفکیک داده لرزه‌ای با استفاده از روش پیشنهادی باعث کاهش نسبت سیگنال به نوفه می‌شود و لذا بایستی میان میزان بهبود قدرت تفکیک و نسبت سیگنال به نوفه، حالت توازنی برقرار است.

کلیدواژه‌ها