بررسی تأثیرات مشخصه موج بر نوسانات میدان مغناطیسی در منطقه تنگه هرمز

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 پژوهشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شیراز

2 کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شیراز

چکیده

القای مغناطیسی ناشی از مشخصه های دریایی، موضوعی ایست که چندی است مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است. از آنجا که آب یک مایع رسانا است، حرکت آن در میدان مغناطیسی زمین یک نیروی مغناطیسی انتقالی در هر واحد بار تولید می‌کند به همین جهت شناخت عوامل موثر بر نوسانات این میدان‌های مغناطیسی و تاثیر آنها بر کاربری‌های دریایی، ناوبری و هچنین کاربردهای نظامی اهمیت بسیاری دارد.
در این مقاله تغییرات میدان مغناطیسی ناشی از امواج در تنگه هرمز مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از پارامترهای امواج حاصل از اجرای مدل عددی MIKE21، میدان مغناطیسی محاسبه شده و نوسانات و الگوی تغیرات آن در منطقه مورد بررسی قرارگرفت. نتیجه شد که حداکثر تغییرات اندازه میدان مغناطیسی بین صفر تا 2/0 نانو تسلا بوده و مقدار آن در سواحل بندر عباس و حاشیه ساحلی ایران در منطقه مورد مطالعه کمتر از سواحل جزایر قشم، هرمز و لارک می‌باشد. در بررسی روند تغییرات و عوامل موثر بر آن در یک نتیجه گیری کلی میتوان گفت به دلیل پایین بودن ارتفاع موج و دوره تناوب در منطقه، میدان مغناطیسی متاثر از آن چشمگیر نبوده و برای مشاهده نوسانات قابل ملاحظه میدان مغناطیسی حداقل به ارتفاع موج بیش از 10 متر و دوره تناوب بیش از 8 ثانیه نیاز است. اما با این وجود میتوان نوسانات میدان مغناطیسی را کاملا متاثر از تغییرات امواج و دوره تناوب دانست که با آنها رابطه مستقیم دارد، به طوری که روند و الگوی تغییرات آنها در منطقه با یکدیگر تقریبا مشابه است.

کلیدواژه‌ها