دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-142