دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-142 
12. کاربرد تبدیل موجک گسسته à trous در تشخیص لایه‌های نازک

صفحه 135-142

مریم سلاجقه؛ علیرضا گودرزی؛ مجید نعمتی