بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

 • پاک منش، پروانه [1] کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
 • پرنو، سعید [1] دانشجوی دکتری الکترومغناطیس، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
 • پهلوانی، پرهام [1] استادیار، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
 • پورمیرزائی، راشد [1] استادیار، گروه مهندسی معدن و مواد، دانشگاه صنعتی ارومیه
 • پورمیرزائی، راشد [1] استادیار، گروه‌ مهندسی معدن و مواد، دانشگاه صنعتی ارومیه

ت

ج

چ

 • چمبری، رشید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

ح

خ

د

ر

ز

 • زارعی، وحید [1] دانشجوی دکتری، دانشکده‌ مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
 • زارعی، وحید [1] دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند تبریز ایران
 • زمانپور، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
 • زینال پور، عارف [1] دانشجوی دکتری، بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • زند، تکتم [1] دانشجوی دکتری، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

ژ

س

ش

ص

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

 • گرایلو، هادی [1] استادیار، دانشکده‌ مهندسی برق و رباتیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
 • گرامی صادقیان، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
 • گلابی، مصطفی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه یزد
 • گلشادی، زینب [1] دانشجوی دکتری، گروه آموزشی زلزله شناسی، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
 • گودرزی، علیرضا [1] استادیار، دانشکده علوم و فناوری نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فن آوری پیشرفته.
 • گودرزی، علیرضا [1] استادیار، دانشکده علوم و فناوری های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
 • گودرزی، علیرضا [3] استادیار، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
 • گودرزی، علیرضا [1] دانشیار، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان

ل

 • لطفی، معصومه [1] دانشجوی دکتری مهندسی نفت دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • لطیفی راد، رضا [1] کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
 • لیموچی، زهرا [1] کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و فناوری های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

م

ن

و

ه

ی