پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی (JRAG) - اصول اخلاقی انتشار مقاله