پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی (JRAG) - نمایه نویسندگان