پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی (JRAG) - اخبار و اعلانات