پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی (JRAG) - اهداف و چشم انداز