پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی (JRAG) - فرایند پذیرش مقالات