پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی (JRAG) - راهنمای نویسندگان