تخمین احتمالاتی طبقه سایت برای ایستگاه های شبکه شتابنگاری کشوری با استفاده از نسبت مولفه افقی به قائم بیشینه جنبش زمین و طیف شبه شتاب

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

2 موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

3 تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده

هدف از این مطالعه، تخمین کلاس سایت ، برای ایستگاه های شبکه شتابنگاری ایران، با استفاده از یک روش آماری می باشد. برای به دست آوردن ویژگی های خاک و به منظور کلاس بندی آن، متوسط سرعت موج برشی تا عمق 30 متر (VS30)، پارامتر مهم و بنیادی می باشد. VS30 به طور وسیعی در مسائل ژئوتکنیکی و لرزه ای متنوعی مانند طبقه بندی سایت و تحلیل خطر لرزه ای، تخمین میزان تخریب، مطالعات بیشترین میزان آسیب (PML) و نیز در به دست آوردن روابط کاهندگی و GMPE، به عنوان بخش اثر سایت در این روابط مورد استفاده قرار می گیرد.
بدین منظور، از داده های شبابنگاری ثبت شده در مرکز توسعه راه، مسکن و شهرسازی (BHRC) بین سال های 1975 و 2018 با بزرگای بزرگتر از 3 و فاصله رومرکزی کمتر از 300 کیلومتر با عرض جغرافیایی در محدوده 41-25 و طول جغرافیایی در محدوده 64-43 استفاده شده است. پس از اعمال محدودیت ها و فیلترها، از تمام داده های موجود، 3828 رکورد حاصل از 1636 زلزله که در 893 ایستگاه مستقل ثبت شده بود، برای به دست آوردن طبقه سایت استفاده شد. برای رسیدن به این هدف، توزیع نرمال لگاریتم طبیعی نسبت مولفه افقی به قائم (H/V)، مربوط به PGA و PSA ها (در 24 پریود) و همچنین PDF و CDF آن ها برای 388 ایستگاه ه با VS30 مشخص به دست آمد که از آن ها برای طبقه بندی سایت مربوط به مابقی 505 ایستگاه ها با VS30 نا مشخص استفاده گردید. 34 سایت در کلاس A ، 406 سایت در کلاس B، 48 سایت در کلاس C و 16 سایت در کلاس D قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها