نویسنده = علی نجاتی کلاته
تعداد مقالات: 10
1. استفاده از معکوس سازی های لی – اولدنبرگ و هموار برای شناسایی کانسار پلی متال منطقه عشوند نهاوند با کمک داده‌های IP/Res

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1399

زینب علایی کاخکی؛ علی نجاتی کلاته؛ علیرضا عرب امیری؛ فیروز جعفری


2. اکتشافات فلزی پلاریزاسیون القایی و مغناطیس هوابرد در منطقه پیرمردان ترود- شاهرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

شراره ولی؛ علی نجاتی کلاته؛ علیرضا عرب امیری


3. بهبود محاسبه ماتریس هسته در مدل‌سازی وارون داده‌های گرانی به روش ترکیبی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 249-258

سحر معظم؛ حمید آقاجانی؛ علی نجاتی کلاته


4. مدل‌سازی وارون غیر خطی داده‌های گرانی سنگ بستر با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 181-193

امیر جولایی؛ علیرضا عرب امیری؛ علی نجاتی کلاته


6. برآورد خودکار پارامتر منظم سازی به روش تخمینگر نااریب ریسک احتمالی در وارون سازی سه‌بعدی مقید داده های مغناطیسی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 145-154

محمد رضایی؛ علی مرادزاده؛ علی نجاتی کلاته؛ حمید آقاجانی


7. تضعیف نوفه‌های زمین‌غلت در داده های لرزه ای با استفاده از تجزیه مُد متغیر

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 177-188

مهرداد خلیل طهماسبی؛ امین روشندل کاهو؛ علی نجاتی کلاته


8. آشکارسازی ساختارهای زیرسطحی باستانی در تپه حصار دامغان با استفاده از داده های مغناطیس سنجی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-14

بهزاد سرلک؛ حمید آقاجانی؛ علی نجاتی کلاته


9. هم‌تراز سازی داده‌های مغناطیس هوابرد شمال معلّمان بدون استفاده از خطوط کنترلی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 49-56

فاطمه گرامی صادقیان؛ علی نجاتی کلاته؛ علیرضا عرب امیری


10. وارون سازی مقید سه بعدی داده های گرانی سنجی گنبد نمکی قم با استفاده از قیدهای مثبت بودن، هموارسازی، مدل مرجع و مدل کرانه‌ای

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 33-44

وحید جعفرزاده؛ علی نجاتی کلاته؛ حمید آقاجانی؛ احمد واعظیان