پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی (JRAG) - واژه نامه اختصاصی