استفاده از معکوس سازی های لی – اولدنبرگ و هموار برای شناسایی کانسار پلی متال منطقه عشوند نهاوند با کمک داده‌های IP/Res

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک

2 دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

3 سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور

10.22044/jrag.2018.6494.1172

چکیده

از روش‌های مرسوم در اکتشاف کانسارهای فلزی به‌خصوص اسکارن‌های آهن و مس، به‌کارگیری هم‌زمان روش‌های تلفیقی قطبش القایی و مقاومت ویژه الکتریکی می‌باشد. پرکاربردترین آرایه ژئوالکتریکی در برداشت‌های دوبعدی آرایه دوقطبی- دوقطبی است. این امر به علت حساسیت بالای این آرایه به تغییرات جانبی و کاهش میزان نوفه به حداقل مقدار خود است. کانسار اسکارن پلی متال طلا، مس، روی، آهن عشوند نهاوند در پانزده کیلومتری شمال شرق شهر نهاوند و در دو کیلومتری شمال شرق روستای عشوند قرار دارد. به‌ منظور بررسی کانسار پلی متال عشوند، داده‌های مقاومت ویژه و قطبش القایی در شبکه مستطیلی در قالب 7 پروفیل به فاصله 50 متر از هم با آرایش دوقطبی- دوقطبی برداشت شد. امروزه مدل‌سازی داده‌های ژئوفیزیکی مانند دیگر زمینه‌های مهندسی جایگاه ویژه‌ای پیداکرده است. هدف از این مطالعه، وارون سازی داده‌های مقاومت ویژه و قطبش القایی با استفاده از الگوریتم‌های لی- اولدنبرگ و هموار می‌باشد. به‌منظور صحت سنجی الگوریتم‌های مذکور مدلی مصنوعی با نرم‌افزار Res2Dmod طراحی شد، داده‌های مصنوعی به‌دست‌آمده از این مدل با الگوریتم‌های مذکور وارون‎سازی شده و نتایج با مدل اولیه تطبیق داده شدند. بر اساس میزان تطابق مدل‌های حاصل از وارون‎سازی با مدل مصنوعی اولیه، صحت سنجی صورت گرفت و می‌توان گفت نتایج معکوس سازی داده‌های واقعی تا حد امکان به واقعیت نزدیک خواهد بود. با مدل‌سازی معکوس دوبعدی داده‌های مقاومت‎ویژه و قطبش‎القایی، اطلاعات ارزشمندی از هندسه فضایی، عمق و ابعاد کانی‎سازی به دست آمد. بر اساس اطلاعات زمین‌شناسی موجود و نتایج مدل‌سازی داده‌های مقاومت‎ویژه و قطبش‎القایی در محدوده موردمطالعه مناطق امیدبخش برای حفر گمانه‌های اکتشافی شناسایی و معرفی گردید.

کلیدواژه‌ها