اکتشافات فلزی پلاریزاسیون القایی و مغناطیس هوابرد در منطقه پیرمردان ترود- شاهرود

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

چکیده

روش‌های ژئوفیزیکی از جمله روش‌های مناسبی هستند؛ که در پی‌جویی و اکتشاف ذخایر معدنی کاربرد وسیعی دارند. استفاده از دو یا چند روش اکتشافی در کنار یکدیگر و ترکیب آن‌ها با اطلاعات دیگری همچون زمین‌شناسی، می‌تواند احتمال کشف و امکان دستیابی به مناطق امیدبخش را افزایش دهد. با توجه به شواهد کانی‌زایی فلزی و سولفیدی در منطقه مورد مطالعه (پیرمردان از توابع دهستان ترود، شهرستان شاهرود)، استفاده از روش‌های مغناطیس هوابرد، قطبش‌القایی (IP) و مقاومت‌ویژه الکتریکی (Res) به منظور پی‌جویی و اکتشاف کانی‌سازهای احتمالی و انجام مطالعات زمین‌شناسی از اهمیت بالایی برخوردار است. جایگاه و ارتباط فضایی ذخایر با خطواره‌ها از دیرباز مورد توجه زمین‌شناسان قرار گرفته است. در این مقاله از داده‌های ژئومغناطیس هوابرد و اطلاعات زمین‌شناسی برای تشخیص و تفکیک روندهای عمومی ساختارها، خطواره‌ها و گسل‌های بزرگ با بهره‌گیری از فیلتر کجی(Tilt)، استفاده شده ‌است. با پردازش و تفسیر داده‌های مغناطیس هوابرد منطقه به بررسی ساختارهای موجود در منطقه پرداخته‌ شده‌ است. همچنین با توجه به شواهد زمین‌شناسی موجود در منطقه برداشت داده‌های قطبش‌القایی و مقاومت‌ویژه -الکتریکی به‌صورت یک آرایش مستطیلی به منظور پی‌جویی اولیه محدوده‌های بی‌هنجار و دو پروفیل با آرایش دوقطبی- دوقطبی به منظور بررسی‌های جانبی و گسترش عمقی این بی‌هنجاری‌ها طراحی و انجام شده‌ است. پردازش داده‌های مغناطیس هوابرد با استفاده از نرم‌افزار Oasis Montaj و همچنین پردازش و مدل‌سازی داده‌های قطبش‌القایی و مقاومت‌ویژه الکتریکی با استفاده از نرم‌افزار RES2DINV انجام شده‌ است. نتایج نهایی از تفسیر داده‌های ژئوفیزیکی تایید کننده ارتباط بین خطواره‌های مغناطیسی با احتمال وجود ذخایر پنهان مس در محدوده مورد مطالعه می‌باشد. بررسی‌های انجام شده در این منطقه در نهایت منجر به ارائه‌ی 5 نقطه پیشنهادی برای حفاری شده است.

کلیدواژه‌ها