دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 155-330 
7. مدل‏سازی پیکربندی چند نمونه توده زیرسطحی با استفاده از وارون‏سازی داده‏های گرانی به روش تئوری گراف

صفحه 235-248

سوسن سودمند نیری؛ سید وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ سعید وطن خواه؛ مصطفی قارلقی