دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 155-330