دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-192 
3. ارتقاء کارایی نوفه زدایی TV و GSTV در فضاهای RADWT و DTRADWT

صفحه 29-55

امین ابراهیمی بردر؛ بهروز اسکوئی؛ علیرضا گودرزی


6. مطالعات سنجش‌ازدور و اکتشافات ژئوفیزیکی به روش IP و مقاومت ویژه در محدوده معدن طلای زرشوران، شمال غرب ایران

صفحه 85-106

سیامند فتحی بایزیدآباد؛ علیرضا عرب امیری؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ اندیشه علی مرادی


9. بهبود محلی مدل میدان ژئومغناطیس به روش حداقل مربعات

صفحه 137-146

کاوه کیانفر؛ ابوالفضل رنجبرنوعی؛ بهروز رضایی