دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-143 
8. مطالعات سنجش از دور و مغناطیس سنجی جهت اکتشاف منابع ژئوترمال در منطقه سیرچ- گلباف استان کرمان

صفحه 99-118

محمدفهیم آویش؛ حجت اله رنجبر؛ آزاده حجت؛ سعید کریمی نسب؛ ایمان معصومی