دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تیر 1400، صفحه 143-226