دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، مهر 1400، صفحه 227-316