اکتشاف آهن و کرومیت به وسیله مطالعات زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی در منطقه شوین استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

استادیار؛ دانشکده‌ مهندسی شهید نیکبخت، گروه مهندسی معدن، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

ناحیه مورد مطالعه از نظر زمین شناسی و بصورت بالقوه دارای استعداد کافی برای کانه زایی آهن و کرومیت می باشد. کما اینکه در فواصل کوتاهی از آن معادن و کانسارهای متعددی از این دست مواد معدنی وجود دارند. این محدوده در کنار مجموعه های اوفیولیتی و الترامافیکی قرار گرفته است که در سایر نقاط ایران و بخصوص در این منطقه، معادن قابل ملاحظه ای از آهن و فلزات پایه در آن مشاهده و استخراج می گردند. با توجه به اینکه این محدوده بصورت بالقوه دارای پتانسیل تجمع کانی های اقتصادی آهن و کرومیت بوده است، قبلا مطالعاتی در این خصوص و در سطح ناحیه ای انجام شده است. با توجه به نتایج مشاهدات صحرایی و مطالعات انجام شده و همچنین پتانسیل منطقه و به منظور تکمیل مطالعات اکتشافی منطقه، محدوده کانی سازی شده شوین مورد مطالعه قرارگرفته است. بررسی های روش مغناطیس سنجی حکایت از آن دارند که در این محدوده هیچ گونه تجمع کانه آهن غنی در عمق مشاهده نمی گردد و در واقع شدت های مغناطیسی بالای مشاهده شده متاثر از وجود کانی های مگنتیت در درون سنگهای اولترامافیکی بوده (که این امرطبیعی می باشد) و بصورت یک دایک می باشند . مناطق باشدت بالای مغناطیسی بیانگر یک دایک است که با شواهد زمین شناسی در خصوص نحوه حضور سنگهای اولترامافیکی تطابق دارد. مدل سازی انجام شده روی داده های گرانی منطقه وجود توده مدفون با چگالی در حدود 4/4 گرم بر سانتی متر مکعب را نشان می دهد، بنابراین احتمال وجود توده کرومیتی در منطقه مورد مطالعه زیاد می باشد.

کلیدواژه‌ها


آزاد، م .، کنشلو، م.، کامکار روحانی، ا.، 1392، به کارگیری روش آنالیز کریجینگ فاکتوری در فیلتر کردن ساختارهای داده‌های گرانی‌سنجی منطقه معدنی کرومیت فاریاب، م. فیزیک زمین و فضا، جلد 39 ،شماره 4 ،61 -72 .
آقاجانی، ح.، 1391، انجام پیمایش و مطالعات ثقل‌سنجی در محدوده کرومیت شرق سبزوار، طرح پژوهشی، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود.
انتشارات جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی نوین، 1398، نقشه گردشگری استان سیستان و بلوچستان.
سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1995، نقشه 1:250000 زاهدان.
سامانی، ب.، اشتری، ش.، a1371، تکوین زمین‌شناسی ناحیه سیستان و بلوچستان، علوم زمین، شماره 4، سازمان زمین‌شناسی کشور، 25-14.
سامانی، ب.، اشتری، ش.، b1371، چرخه‌های فلززایی و مدل متالوژنی ناحیه سیستان و بلوچستان، علوم زمین، شماره 5، سازمان زمین‌شناسی کشور، 35-26.
کامکار روحانی، ا.، 1387، پردازش، مدل‌سازی، تحلیل و تفسیر داده‌های ژئوفیزیکی (گرانی و مغناطیس) برای اکتشاف کرومیت در منطقه فاریاب، طرح پژوهشی، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود.
 
Adagunodo, T. A., Sunmonu, L. A. Adeniji, A. A., 2015, An overview of magnetic method in mineral exploration, Journal of Global Ecology and Environment, 3(1): 13-28.
Amobi Adebisi, M., 2018, Ground magnetic survey for the investigation of Iron ore deposit at Oke-Aro in Iseyin east, south-western Nigeria, International Journal of Geosciences, 9(7).
Bishop, J. R., and Lewis, R. J. G., 1992, Geophysical signatures of Australian volcanic hosted Massive Sulfide deposits, Economic Geology, 87: 913-930.
Carlson, T. N., and Ripley, D. A., 1997, On the relation between NDVI, fractional vegetation cover, and leaf area index, Remote Sensing of Environment, 62(3): 241-252.
Chander, G., Markham, B. L., and Helder, D. L., 2009, Summary of current radiometric calibration coefficients for Landsat MSS, TM, ETM+, and EO-1 ALI sensors, Remote Sensing of Environment, 113(5): 893-903.
Clark, D. A., 1999, Magnetic petrology of igneous intrusions: implications for exploration and magnetic interpretation, Exploration Geophysics, 30(2): 5-26.
Ganiyu, S. A., Badmus, B. S., Awoyemi, M. O.,Akinyemi, O. D., and Olurin, O. T., 2012, Upward continuation and reduction to pole process on aeromagnetic data of Ibadan Area, South-Western Nigeria, Earth Science Research, 2(1): 66-84.
John, M. R., 1997, An introduction to applied and environmental geophysics, John Wiley, 796 pages.
Joshua, E. O., Layade, G. O., Akinboboye, V. B., Adeyemi, S. A., 2017, magnetic mineral exploration using ground magnetic survey data of Tajimi area, Lokoja, Global Journal of Pure and Applided Sciences, 23.
Hornika, E., Targosz, p., Loska, M., Wojdyla, M., 2020, Complex geophysical investigation in search of chromite deposites at Ljuboten Greenfield site,  Conference ProceedingsNSG2020 3rd Conference on Geophysics for Mineral Exploration and Mining, Volume 2020, pp: 1 – 5.
Kogel, J. E., Trivedi, N. C. and Barker, J. M., (Eds.), 2006, Industrial Minerals and Rocks: Commodities, Markets, and Users, SME (Society for Mining, Metallurgy, and Exploration), 1556p.
Moazam, S., Aghajani, H., Rezaie, M., 2019, Edge detection of chromite lenses using curvature gravity gradient tensor, Journal of Analytical and numerical method in mining enginerring, 9(19): 101-111.
Paterson, N. R., and Reeves, C. V., 1985, Applications of gravity and magnetic surveys: The state-of-the-art in 1985, Geophysics, 50(12): 2558-2594.
Sampio, E. E. S., Batista, J. C., Santos, E. S. M., 2021, Interpretation of geophysical data for iron ore detailed survey in Laje, Bahia, Brazil, An Acad Bras Cienc, 93(1).
Scott, W. J. and Geo, P., 2014, Geophysics for mineral exploration.
Siemon, B., 2001, Improved and new resistivity _depth profiles for helicopter electromagnetic data,  Journal of Applied Geophysics, 4: 250-269.
Telford, W. Geldart L. & Sheriff R., 1990, An Introduction to Applied Geophysics, Cambridge University Press. New York, pp 283-292 & 522-577.
Yaghubpur, A., 2005, Mineral deposits of Iran: a brief review, in mineral resources and development, mineral resources and development, Edited by G. S. Roonwal, K. Shahriar and H. Ranjbar, Daya, 191-202.
Zhang, J., Zeng, Z., Zhao, X., Li, J., Zhou, Y., Gong, M., 2020, Deep Mineral Exploration of the Jinchuan Cu–Ni Sulfide Deposit Based on Aeromagnetic, Gravity, and CSAMT Methods, Mineral, 10(2).