تعداد مقالات: 157

102. معکوس سازی شبه دوبعدی داده های الکترومغناطیس هلی کوپتری حوزه فرکانس بر پایه روش اکام میرا شده

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 295-310

10.22044/jrag.2019.7219.1206

حسینعلی قاری؛ بهروز اسکوئی؛ مهرداد باستانی؛ حسن خیرالهی


103. مدل‌سازی وارون غیر خطی داده‌های گرانی سنگ بستر با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 181-193

10.22044/jrag.2019.7515.1212

امیر جولایی؛ علیرضا عرب امیری؛ علی نجاتی کلاته


104. تعیین لبه داده های میدان گرانی با استفاده از روش آماری CCMS

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 311-325

10.22044/jrag.2019.7593.1216

مصطفی موسی پور یاسوری؛ سید وحید ابراهیم‌زاده اردستانی


106. شناسایی نشت احتمالی از تکیه‌گاه سد باطله آبگیر معدن مس میدوک با استفاده از روش‌های ژئوفیزیکی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 327-344

10.22044/jrag.2019.7909.1226

الهام ساعی نیا؛ احمد قربانی؛ عبدالحمید انصاری


107. اکتشافات فلزی پلاریزاسیون القایی و مغناطیس هوابرد در منطقه پیرمردان ترود- شاهرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

10.22044/jrag.2019.7977.1229

شراره ولی؛ علی نجاتی کلاته؛ علیرضا عرب امیری


108. وارون‌سازی منحنی پاشش امواج ریلی با استفاده از الگوریتم گرده‌افشانی گل بهینه جهت تعیین ساختار سرعت موج برشی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 37-49

10.22044/jrag.2019.8216.1238

نسا عیسی زاده؛ راشد پورمیرزائی؛ رامین نیکروز؛ محمد نورمحمدی برندق


114. تضعیف نوفه بازتاب تکرار از داده لرزه‌ای با الگوریتم آنالیز نوفه در حوزه موجک

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 105-118

10.22044/jrag.2019.8901.1265

محمد ایرانی مهر؛ محمدعلی ریاحی؛ علیرضا گودرزی


117. سرشت نمایی یکی از مخازن کربناته ایران با روش وارون سازی پیش از برانبارش

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 131-143

10.22044/jrag.2020.8700.1258

سپیده یاسمی خیابانی؛ محسن سیدعلی


118. روشی جدید برای توموگرافی ضریب کیفیت موج برشی: مطالعه‌ی موردی در شمال‌غرب ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 145-154

10.22044/jrag.2020.9198.1271

سلمان اندایشگر؛ سید خلیل متقی؛ مهناز رضائیان


119. به‌روز رسانی مدل‌های استاتیک مخزن به روش چرخه انطباق با داده‌های لرزه‌ای

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 207-217

10.22044/jrag.2020.9365.1277

محمدرضا شاد سالانقوچ؛ محمد امامی نیری


121. مدل‏سازی پیکربندی چند نمونه توده زیرسطحی با استفاده از وارون‏سازی داده‏های گرانی به روش تئوری گراف

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 235-248

10.22044/jrag.2020.8832.1262

سوسن سودمند نیری؛ سید وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ سعید وطن خواه؛ مصطفی قارلقی


122. بهبود محاسبه ماتریس هسته در مدل‌سازی وارون داده‌های گرانی به روش ترکیبی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 249-258

10.22044/jrag.2020.9375.1279

سحر معظم؛ حمید آقاجانی؛ علی نجاتی کلاته


125. بررسی کیفیت مخزن به کمک تلفیق فاکتور کیفیت و نمودار انحراف سرعت

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 289-305

10.22044/jrag.2020.9336.1275

بیژن جعفربابایی؛ علی نخعی