نویسنده = وحید ابراهیم زاده اردستانی
تعداد مقالات: 7
1. مدل‏سازی پیکربندی چند نمونه توده زیرسطحی با استفاده از وارون‏ سازی داده‏ های گرانی به روش تئوری گراف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1399

سوسن سودمند نیری؛ سید وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ سعید وطن خواه؛ مصطفی قارلقی


2. تعیین لبه داده های میدان گرانی با استفاده از روش آماری CCMS

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 311-325

مصطفی موسی پور یاسوری؛ سید وحید ابراهیم‌زاده اردستانی


3. مطالعه ساختار پوسته و سنگکره در زیر رشته کوههای زاگرس بر اساس مدلسازی دادههای گرانی و ژئوئید

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 15-28

زهرا باقری آشنا؛ سید وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ علی دهقانی


4. بهبود محاسبه گرادیان اول و دوم قائم با استفاده از تبدیل کسینوس

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 413-427

مصطفی موسی پور یاسوری؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی


5. وارون‌سازی سه‌بعدی داده های گرانی سایت معدنی منگنز صفو با استفاده از برنامه‌ریزی خطی و الگوریتم سیمپلکس

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 137-155

رضوان سلطان آبادی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی


6. بررسی قابلیت روش واریانس ناهمسانگردی نرمال‌شده در تعیین مرز توده‌های گرانی‌‌

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 189-201

بهمن صادقی عزیزلو؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی


7. وارون‌سازی سه‌بعدی گرانی با استفاده از الگوریتم تصادفی کوکریجینگ، کاربرد روش روی داده های سایت معدنی صفو

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 87-97

منصوره خالقی یله گنبدی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی