کلیدواژه‌ها = معدن منگنز صفو
تعداد مقالات: 3
1. بهبود محاسبه گرادیان اول و دوم قائم با استفاده از تبدیل کسینوس

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 413-427

مصطفی موسی پور یاسوری؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی


2. وارون‌سازی سه‌بعدی داده های گرانی سایت معدنی منگنز صفو با استفاده از برنامه‌ریزی خطی و الگوریتم سیمپلکس

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 137-155

رضوان سلطان آبادی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی


3. بررسی قابلیت روش واریانس ناهمسانگردی نرمال‌شده در تعیین مرز توده‌های گرانی‌‌

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 189-201

بهمن صادقی عزیزلو؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی