نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 15
1. تخمین پارامترهای کشسانی از وارون کور چندکاناله مقاومت کشسانی و مقایسه آن با وارون‌سازی بیزین

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-12

10.22044/jrag.2018.5999.1140

داود کرمی مزین؛ علی غلامی؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی


3. الگوریتمی سریع برای تحلیل سرعت لرزه‌ای بر مبنای شباهت AB

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-11

10.22044/jrag.2017.5686.1115

میلاد فرشاد؛ علی غلامی


4. تخمین موجک و واهمامیخت داده‌های لرزه‌ای با استفاده از روش بازیابی فاز

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 193-205

10.22044/jrag.2017.856

سپیده وفائی شوشتری؛ علی غلامی


6. تخمین و تصحیح فاز باقیمانده متغیر با زمان در دادههای لرزهای

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-14

10.22044/jrag.2017.898

فاطمه شیروانی شیری؛ علی غلامی


8. وارون سازی خطی AVO به روش بیزی برای تخمین پارامترهای سنگ

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 187-197

10.22044/jrag.2016.816

مصطفی عباسی؛ علی غلامی


10. تخمین ضریب کیفیت ثابت برای یک ردلرزه و حذف اثر آن توسط واهمامیخت ناپایا

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 157-170

10.22044/jrag.2016.753

سیدحسین سیدآقامیری؛ علی غلامی


15. تفکیک و بهبود جبهه‌ موج با استفاده از تبدیل رادون خطی تُنُک

دوره 1، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 81-89

10.22044/jrag.2015.648

شهریار خاص احمدی؛ علی غلامی