دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تیر 1401، صفحه 79-186