بررسی زلزله حوزه نزدیک گسل به کمک شتاب‌نگاشت شبیه‌سازی شده و ارائه طیف طراحی

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی ایلام، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

قرار گرفتن شهر های بزرگ ایران در مناطق نزدیک گسل و فعال بودن بسیاری از این گسل ها سبب توجه به ویژگی زلزله حوزه نزدیک گسل شده است. در این میان، در دسترس نبودن نگاشتهای حوزه نزدیک گسل در این مناطق و همچنین ضعف آیین نامه‌های طراحی در ارائه طیف های طرح متناسب با حوزه نزدیک گسل، سبب مطالعه دقیق و پارامتر بندی زلزله های نزدیک گسل می‌شود. دو پارامتر حداکثر سرعت افقی و دوره تناوب پالس در پارامتر بندی زلزله‌های نزدیک گسل و تولید نگاشت‌های شبیه سازی دارای اهمیت بسیار هستند. همچنین ارائه طیف طراحی برای مناطق نزدیک گسل می‌تواند در طراحی بسیاری از سازه های نزدیک، گسل های فعال مورد استفاده قرار گیرد. در این مطالعه به کمک معیار اطلاعاتی AIC ، تحلیل رگرسیون غیر خطی و با در نظر گرفتن خطاهای درون و میان رخداد بر روی مجموعه ای از نگاشت های حوزه نزدیک گسل معادلاتی برای پیش بینی دوره تناوب پالس و حداکثر سرعت افقی بدست آمده سپس به کمک روابط حاصل شده و مدل پالس، بخش فرکانس پایین نگاشت ها تولید و بعد از جمع کردن با بخش فرکانس بالا، شتاب نگاشت شبیه سازی تولید شده است. همچنین به کمک مجموعه‌ایی از نگاشتهای نزدیک گسل و استخراج پارامترهای مرتبط به هر نگاشت به ارائه طیف با ویژگی حوزه نزدیک گسل پرداخته شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که شتاب نگاشت تولیدی در این مطالعه دارای دقت بسیار بالایی می باشد. همچنین طیف ارائه شده در این مطاله می تواند ضعف طیف آیین نامه‌ ها برای مناطق نزدیک گسل را رفع کند.

کلیدواژه‌ها


بیگلری، مهنوش. خرمی، محمد سعید.(1394)بررسی زلزله حوزه نزدیک گسل به کمک روش احتمالاتی.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه رازی
Abrahamson,  N.  A., Youngs, R.R. (1992).  “A  stable  algorithm  for  regression  analyses using  the  random  effects  model”. Bulletin  of  the  Seismological  Society  of  America, 82(1):505–510. (Abrahamson 1992)
Alavi, B. and Krawinkler, H. ( 2001) Effects of near-fault ground motions on frame structures. The John A. Blume earthquake engineering center. Stanford University.
Alavi, B. and Krawinkler, H. (2004) Behavior of moment-resisting frame structures subjected to near-fault ground motions. Earthquake Engineering and Structural Dynamics. 33(6):687–706.
Akkar, S. and et al. ( 2005) Drift estimates in frame buildings subjected to near-fault ground motions. J Struct eng. 131(7):1014–1024.
Archuleta, R.J. and Hartzell, S.H.(1981) Effects of fault finiteness on near-source ground motion. Bulletin of the Seismological Society of America.71(4):939–57.
Ancheta, T. and et al. (2013) PEER NGA-West2 database, Technical Report 2013/03, Paicfic Earthquake Engineering Research Center, Berkeley, California. Anderson, J. C.,
ASCE, 2010, Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures,  ASCE/SEI 7-10, American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia. (ASCE 2010)
Bray, J.D. and Rodrigue, A. (2004) Characterization o f forward-directivity ground motions in the n ear-fault region. Soil Dyn Earthq Eng. 24(11):815–828.
Dabaghi, M. and Der Kiureghian, A. (2011) Stochastic model and simulation of near fault ground motions for specified earthquake source and site characteristics. Department of Civil and Environmental Engineering University of California, Berkeley.USA.
Eurocode, (2002) design of structures for earthquake resistance. prEN 1998-1, CEN/TC250/SC8/N317
Halldorsson B. et al. (2011). Near-Fault and Far-Field strong ground-motion simulation for earthquake engineering application using the specific barrier model. Jornal of structure engineering. Asce/march 2011 (al 2011) (al 2011) (al. 2011)
Mavroeidis, G.P. and Papageorgiou, A.S. ( 2003) A mathematical representation of near-fault ground motions. Bull Seismol Soc Am. 93(3):1099–1131.
MacRae, G.A. and Mattheis, J. ( 2000) Three-dimensional steel building response to near-fault motions. J Struct Eng. 126(1):117–126.
MacRae, G.A. and et al. (2001) Near-fault ground motion effects on simple structures. J Struct Eng. 127(9):996–1004.
Liao, W.I. and et al. (2001) Earthquake responses of RC moment frames subjected to near-fault ground motions. Struct Des Tall Special Build. 10(3):219–229.
Sehhati, R. and et al. ( 2011) Effects of near-fault ground motions and equivalent pulses o n multi-story structures. Eng Struct. 33(3):767–779.
Somerville, P.G. (1998) Development of an improved g round motion representation f or near fault g round motions. Paper presented at the proceedings of SMIP98 seminar on utilization of strong-motion data. Oakland. CA.September.
Somerville, P.G. (2003) Magnitude scaling o f the near fault rupture directivity pulse. Phys Earth Planet Int.137(1–4):201–212.
Somerville, P.G. and et al. ( 1997) Modification of empirical strong ground motion attenuation r elations to include the amplitude and duration effects of rupture d irectivity. Seismol Res Lett. 68(1):180–203
Xu, L. and et al. ( 2006) Design spectra including effect of rupture directivity in near-fault region. Earthq Eng Eng Vib. 5 (2):159–170.
Xu Longjun, Rodriguez-Marek A and Xie Lili (2006), “Design Spectra Including Effect of Rupture-Directivity in Near-fault Region,”  Earthquake Engineering and Engineering Vibration ,  5(2): 159–170 (Xu Longjun 2006)
Xu Longjun, Yang Shengchao & Xie Lili(2010), Response spectra for nuclear structures on rock sites considering the near-fault directivity effect. Earthquake Engineering and Engineering Vibration (2010) 9: 357-365.  DOI : 10.1007/s11803- (Y. S. Xu Longjun 2010)010-0020-6