دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

سایر مقالات

بهبود دقت محاسبات در تعیین موقعیت فضایی (Spatial Locating)ساختارهای زمین‌شناسی مدفون، با مقیدسازی روش تخمین عمق اویلر- دی‌کانوولوشن3‌ بعدی بوسیله ترکیب مشتقات زاویه تیلت (Tilt)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1400

10.22044/jrag.2021.10429.1312

سینا شیرانی؛ علی نجاتی کلاته؛ امین روشندل کاهو


تفسیر داده های میدان پتانسیل با استفاده از فیلتر تابع سیگموئید سریع-مطالعه موردی: معدن شماره دو سنگ‌آهن گل گهر کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1401

10.22044/jrag.2022.12321.1343

احمد الوندی؛ سید وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ روشنک رجبلو


بررسی زلزله حوزه نزدیک گسل به کمک شتاب نگاشت شبیه سازی شده و ارائه طیف طراحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

10.22044/jrag.2023.11236.1323

علیرضا عباس زاده؛ محمد سعید خرمی


تحلیل زمان -بسامد داده های لرزه ای با استفاده از روش تبدیل فشرده سازی همزمان چندگانه بازچینی شده در زمان برای آشکارسازی سایه کم-بسامد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1401

10.22044/jrag.2023.12276.1341

محمود شیرازی؛ امین روشندل کاهو؛ محمد رداد؛ گنگ یو


برآورد احتمالاتی خطر زمین‌لرزه با شبیه‌سازی مونت‌کارلو در گستره کرمانشاه و پیرامون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

10.22044/jrag.2023.12367.1344

زهره شیخ حسینی؛ نوربخش میرزائی؛ رضا حیدری؛ حامد منکرسی