دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394 
5. مدل سازی دوبعدی داده های مگنتوتلوریک سبلان با استفاده از روش های کمینه مربعات مقید هموار و گرادیان مزدوج غیرخطی

صفحه 119-130

محمدحسن محمدیان سروندانی؛ علی نجاتی کلاته؛ رضا قائدرحمتی؛ ابوالقاسم کامکارروحانی