دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 67-144 
3. ساختار سرعتی پوسته در حاشیه شمال غربی زون ایران مرکزی

صفحه 89-102

منصوره موچان؛ افسانه نصرآبادی؛ حبیب رحیمی؛ محمدرضا سپهوند


5. مدل‌سازی ساختارهای نمکی ناحیه گرمسار با تلفیق داده های گرانی و مغناطیس سنجی

صفحه 113-121

بهنام بابایی؛ محمدعلی علی آبادی؛ مهدی فلاحی‌پور؛ حمیدرضا باغزندانی