ارزیابی و مقایسه مدل سازی فیزیک سنگی کاستر-توکسوز و شو-پاین در یکی از مخازن هیدروکربوری کربناته ایران

نوع مقاله: سایر مقالات

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشیار، دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

3 استاد، دانشکده‌ مهندسی معدن، دانشگاه تهران

چکیده

تحلیل داده های پتروفیزیکی و لرزه‌ای در تمامی مراحل اکتشاف تا توسعه و تولید مخازن هیدروکربوری از جایگاه بسیار مهمی برخوردار می‌باشد، لذا بررسی ارتباط میان پارامتر های کشسانی با خصوصیات مخزن، حایز اهمیت بوده که این امر با استفاده از مدل‌‌های فیزیک سنگ صورت می‌‌پذیرد. اکثر مدل‌های فیزیک سنگ برای مخازن هیدروکربوری ماسه سنگ کاربرد دارند. از آنجا‌ئیکه این مدل‌ها تفاوتهای قابل توجهی با مدل‌های فیزیک سنگ برای مخازن کربناته دارند، لذا انتخاب صحیح مدل مناسب فیزیک سنگ ضرورت بسیار دارد. به این منظور، دو مدل فیزیک سنگیِ کاستر-توکسوز و شو-پاین که مربوط به مدل‌های میانباری هستند، در دو چاه هدف واقع در یکی از مخازن کربناته جنوب ایران مورد ارزیابی قرار گرفتند. مقایسه دو مدل مذکور و همچنین برآورد درصد نوع حفرات در مخزن مورد مطالعه و از طرفی بررسی حساسیت پارامتر‌های هر مدل از اهداف اصلی این تحقیق می باشد. مدل‌های مذکور با استفاده از دانش ارزیابی سازندهای زمین‌شناسی در مقیاس چاه و اطلاعات اشباع سیال و سنگ مخزن ساخته شده است و‌ به منظور تعیین پارامترهای این مدل‌ها از فرآیند وارون‌سازی استفاده گردید. به این ترتیب که سرعت های موج تراکمی و برشی حاصل از مدل‌سازی با اطلاعات سرعتی موج تراکمی و برشی اندازه گیری شده در چاهها، مقایسه شده‌اند. نتایج حاصل از بررسی حاکی از آن است که استفاده از مدل شو-پاین کارآیی بالاتری در تخمین پارامترهای کشسانی داشته است. همچنین با توجه اینکه مدل کاستر-توکسوز یک مدل پایه با فرکانس بالا بوده و برای مطالعات فراصوتی (اولتراسونیک) مورد استفاده قرار می‌گیرد، لذا نتایج مطالعه نشان داد که مدل شو-پاین، قادر است با اضافه کردن معادله گسمن، مدل کاستر-توکسوز را برای استفاده در فرکانس های پایین، نظیر داده های نگار چاه، بهبود ببخشد. همچنین به نظر می ‌رسد که بتوان با استفاده از فرایند وارون‌سازی در تعیین درصد نوع حفرات، کارائی مدل-های فیزیک سنگ مخازن کربناته را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها