نویسنده = ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کیفیت مخزن به کمک تلفیق فاکتور کیفیت و نمودار انحراف سرعت

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 289-305

10.22044/jrag.2020.9336.1275

بیژن جعفربابایی؛ علی نخعی